Novinky

Oznam o zápise do 1. ročníka

Súkromná základná škola v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční vo štvrtok 05. 04. 2018 v budove školy na I. poschodí v čase od 14,00 do 17,30 h. Na zápis je potrebne dostaviť sa spolu s dieťaťom a priniesť jeho rodný list, občiansky preukaz zákonného zástupcu a vyplnený dotazník, ktorý nájdete tu. V tomto ča se je možné podať aj žiadosti o prestup žiakov 1., 2. a 3. ročníka z iných škôl do 2., 3., resp. 4. ročníka tunajšej základnej školy.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese školy szsps@centrum.sk alebo telefonicky na tel. čísle 034/7782080, príp. 0910 407552.


baner

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a skvalitnenie materiálno - technického vybavenia  Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane
Občianskemu združeniu Školy Záhorie.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

Ako poukázať percentá z dane pre Občianske združenie Školy Záhorie

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15.02.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z potvrdenia sa dá zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Výsledná suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 4. Údaje o prijímateľovi  - OZ Školy Záhorie vpísať do tlačiva Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Potrebné údaje:
  IČO: 42365295
  Obchodné meno (názov): Školy Záhorie
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68
 6. V prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 7. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť do 30.04.2018 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov [PDF]
  Vyhlásenie o zaplatení dane [PDF]


Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vypočítať si 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 2. Do kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa v daňovom priznaní pre fyzické osoby vpísať požadované údaje o prijímateľovi - OZ Školy Záhorie.
 3. Potrebné údaje:
  IČO: 42365295
  Obchodné meno (názov): Školy Záhorie
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68
 4. V prípade, že chcete prijímateľovi oznámiť, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania (spravidla do 31.03.2018) na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 8 eur.
 2. Ak právnická osoba v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, ako prijímateľ), tak môže poukázať iba 1% z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% zo zaplatenej dane
 3. Do daňového priznania uviesť údaje o prijímateľovi - OZ Školy Záhorie. V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
 4. Potrebné údaje:
  IČO: 42365295
  Obchodné meno (názov): Školy Záhorie
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68
 5. V prípade súhlasu so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi alebo prijímateľom, je potrebné zaškrtnúť súhlas so zaslaním týchto údajov.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, určenej na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby a v tomto termíne aj daň z príjmov zaplatiť.

Vyhlásenie riaditeľstva Súkromnej základnej školy

  Dňa 25. 01. 2016 vstupujú z podnetu Iniciatívy slovenských učiteľov  a na základe článku 37 odsek 4 Ústavy SR do neobmedzeného ostrého štrajku učitelia regionálneho školstva. Dôvodom štrajku je nesplnenie požiadaviek učiteľov smerujúcich k zvýšeniu platov a skvalitneniu slovenského školstva. Riaditeľstvo Súkromnej základnej školy v Plaveckom Štvrtku podporuje tieto požiadavky, no zároveň si uvedomuje aj zodpovednosť pred rodičmi žiakov školy, ktorí na štúdium finančne prispievajú. Z tohto dôvodu sa rozhodlo zabezpečiť prevádzku základnej školy a školského klubu detí.


Napísali o nás
Dobrá vec sa podarila alebo nové možnosti vzdelávania detí v Plaveckom Štvrtku

  Rozospaté deti stojace na vlakovej alebo autobusovej zastávke, uponáhľaní rodičia, ktorí sa okrem svojich pracovných povinností musia postarať aj o odvoz a dovoz svojich detí do a zo školy, sa môžu stať minulosťou. Snaha rodičov o možnosť vzdelávať svoje deti v priamo v Plaveckom Štvrtku, ktorú si osvojilo aj obecné zastupiteľstvo, a preto iniciovalo vznik súkromnej základnej školy v obci, bola úspešná. V októbri tohto roku rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, po dlhšom váhaní, o zaradení súkromnej základnej školy v Plaveckom Štvrtku do siete škôl a školských zariadení od 1.septembra 2015.  Deti sa tak budú môcť vzdelávať v škole, ktorú navštevovali už aj ich rodičia.

  V zámere zriadiť súkromnú základnú školu bolo akcentované vytvorenie takej školy, ktorá by bola bezpečná a priateľská k deťom. Terra inkognita - Nepoznaná krajina v názve školského vzdelávacieho programu zasa naznačuje, že škola chce vzdelávať deti formou ich priameho aktívneho zapojenia do tohto procesu odhaľovaním niečoho nového, pre nich doteraz nepoznaného. Informatická výchova a výučba anglického jazyka už od prvého ročníka tu bude samozrejmosťou. Škola má ambíciu stať sa rodinnou školou, ktorá bude poskytovať deťom aj mimoškolské vzdelávanie a pomáhať im v príprave na vyučovanie.          O tom, či bude tento projekt úspešný, však rozhodnú len  rodičia. Rodičia nastávajúcich prvákov, ktorí môžu svoje deti do školy zapísať dňa 7. februára 2015, ale aj rodičia žiakov terajšieho prvého  ročníka, ktorí budú môcť do novej školy prestúpiť zo škôl, ktoré navštevujú v súčasnosti.
(Príspevok v časopise Štvrtčan č. 4/2014)

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
900 68 Plavecký Štvrtok 351

Tel.: 034 7782080
0910 407 552

e-mail: szsps@centrum.sk
web: www.skolyzahorie.sk

 

 

Všetky práva vyhradené skolyzahorie.sk © 2015

Webdesign by trueCreative

Na úvodnú stranu Slovensky English Français